کلیدواژه‌ها = بررسی تطبیقی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل و مقایسه عناصر داستان «یوسف و زلیخا»ی نورمحمّد عندلیب و عبدالرّحمان جامی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 173-206

خوجه سید سیدمحمدی؛ محمد فاضلی؛ رضا اشرف‌زاده


2. بررسی تطبیقی نگاره‌های وصف طبیعت در شعر ابن رومی و منوچهری دامغانی

دوره 10، شماره 37، بهار 1395، صفحه 145-168

ابراهیم نامداری؛ محمدعلی فولادی؛ نرگس لرستانی


3. روزگار، خرد و جهل از دیدگاه ناصرخسرو قبادیانی و احمد شوقی

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 89-109

محمد گودرزی؛ محمدرضا ساکی


4. بررسی تطبیقی جلوه¬های حدیث در دیوان شمس

دوره 4، شماره 16، زمستان 1389، صفحه 56-74

جلیل تجلیل؛ مالک شعاعی


5. بررسی تطبیقی تأثیر حماسههای دینی فارسی بر مناجاتنامة کردی غلام رضاخان ارکوازی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1389، صفحه 43-63

اختر سلطانی؛ ظاهر سارایی؛ نرجس توحیدی فر