کلیدواژه‌ها = ایران
مقایسه جلوه‌های ادبیات مقاومت در شعر علی فوده و فرخی یزدی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1396، صفحه 71-101

طیبه فدوی؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی


بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار ابن خفاجه و منوچهری

دوره 11، شماره 43، آبان 1396، صفحه 135-156

محمد شایگان مهر؛ جعفر عموزاد مهدیرجی؛ فریبرز حسینجانزاده


بررسی تطبیقی نمودهای اندیشه فروغ فرخزاد و نازک الملائکه

دوره 11، شماره 41، خرداد 1396، صفحه 121-138

فریده سلامت نیا؛ سعید خیرخواه برزکی


بررسی تطبیقی علل پیدایش رمان‌نویسی در ایران و مصر

دوره 7، شماره 26، مرداد 1392، صفحه 91-114

مهین‌دخت فرخ‌نیا؛ فرزانه بوریازاده


بررسی تطبیقی حبسیات ملک الشّعرای بهار و ناظم حکمت

دوره 5، شماره 18، مرداد 1390، صفحه 111-133

حمیدرضا فرضی؛ الهام علیپوران لشکرشکن


گرشاسب و هراکلس (بحثی در اسطوره شناسی تطبیقی)

دوره 4، شماره 16، دی 1389، صفحه 35-55

مه دخت پورخالقی چترودی؛ حمید طبسی


بررسی بازتاب عشق به مفهوم وطن در اشعار بهار و ابراهیم طوقان

دوره 4، شماره 15، آبان 1389، صفحه 97-122

علی سلیمی؛ پیمان صالحی


طنزپردازی مظفرالنواب و علی اکبر دهخدا

دوره 2، شماره 8، بهمن 1387، صفحه 159-174

طاهره گودرزی


سعدی و لا فونتن

دوره 1، شماره 4، بهمن 1386، صفحه 149-159

‏میر جلال الدین کزازی