کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
ظلم و بی عدالتی در اشعار معروف الرصافی و فرخی یزدی

دوره 15، شماره 60، دی 1400، صفحه 127-146

10.30495/clq.2021.687400

فاطمه گل نامی؛ مرتضی قدیمی


بررسی و تبیین مفاهیم وطنیات در شعر شاعران مهاجر، قبل و بعد از مشروطه

دوره 14، شماره 56، دی 1399، صفحه 189-214

اله یار رضایی بوگی؛ مهدی فاموری؛ محمدهادی خالق زاده


مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

دوره 14، شماره 55، مهر 1399، صفحه 393-418

محمدعلی سلمانی مروست؛ مجتبی قنبری مزیدی؛ کریم کشاورزی


بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

دوره 13، شماره 51، آبان 1398، صفحه 109-134

پرویز عزیزی؛ جواد سعدون زاده؛ عبدالرضا عطاشی


تأثیر شعر و اندیشه‌های عمر خیّام بر شعر عبد‌الوهّاب البیاتی

دوره 12، شماره 46، مرداد 1397، صفحه 207-234

فاطمه جمشیدی؛ الناز اسکندری؛ شهناز امینی چرمهینی