کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 109-134

پرویز عزیزی؛ جواد سعدون زاده؛ عبدالرضا عطاشی


2. بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر سید اشرف الدّین حسینی و بهار

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 37-62

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


3. مطالعه تطبیقی ساختارشکنی اشعار شاملو و کمینگز

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 491-511

حسن تاجیک محمدیه؛ کیان پیشکار


4. بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 99-118

آسیه سوینی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده