کلیدواژه‌ها = مرگ
رویکرد ابوالعلاء معری و خیام نسبت به زندگی و مرگ

دوره 14، شماره 54، شهریور 1399، صفحه 293-312

فاطمه قدمی نجارکلایی


بررسی تطبیقی تراژدی سیاوش در ایران و آراگِقِتسیک و شامیرام در ارمنستان

دوره 13، شماره 51، آبان 1398، صفحه 423-449

آسیه ذبیح نیا عمران؛ نجمه کریمی نژاد


بدبینی فلسفی در اندیشه ابوالعلاء معرّی و آرتور شوپنهاور

دوره 4، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 137-157

علی گنجیان خناری