نویسنده = علی حیدری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سبک خاقانی بر حافظ در تبیین اصطلاح- مفهوم پیر مغان

دوره 15، شماره 58، تابستان 1400، صفحه 245-270

طاهره باباخانی؛ علی حیدری؛ مسعود سپه وندی


2. بررسی انگیزه‌های جنگ در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 291-318

صفر عبدالوند؛ قاسم صحرایی؛ علی حیدری


3. تحلیل تناقض‌های بیناگفتمانی در شعر حافظ

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 429-467

سید حسین جعفری؛ سعید زهره وند؛ علی حیدری