نویسنده = علی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تناقض‌های بیناگفتمانی در شعر حافظ

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 429-467

سید حسین جعفری؛ سعید زهره وند؛ علی حیدری