نویسنده = کامران پاشایی فخری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 99-118

آسیه سوینی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


2. استعاره‌های مفهومی در طبقه بندی جدید در رمان‌های علی محمد افغانی و کازوئو ایشی گورو

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 125-146

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادلزاده


3. بررسی تطبیقی استعاره‌های مفهومی حوزه خشم در رمان‌های «شوهر آهوخانم» و «هرگز رهایم مکن»

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 35-53

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده