نویسنده = رضا افخمی عقدا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوایی عناصر و درونمایه‌های مشترک در نقایض جریر و اخطل

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 297-323

حمید متولی زاده نائینی؛ رضا افخمی عقدا؛ رحمت الله حیدری منش