نویسنده = عبدالأحد غیبی
تعداد مقالات: 2
1. غم و اندوه و مرگ اندیشی؛ مفاهیم مشترک شعر الیاس ابوشبکه و شارل بودلر

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 313-341

عبدالأحد غیبی؛ فائزه حضرتی


2. بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار مفدی زکریا و محمدحسین شهریار

دوره 11، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 87-111

عبدالأحد غیبی؛ زهرا محمدپور؛ نسرین حسینی توانا