نویسنده = فائزه حضرتی
تعداد مقالات: 1
1. غم و اندوه و مرگ اندیشی؛ مفاهیم مشترک شعر الیاس ابوشبکه و شارل بودلر

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 313-341

عبدالأحد غیبی؛ فائزه حضرتی