نویسنده = ناهید جعفری دهکردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مضامین تعلیمی در شعر فرخی یزدی و ایرج میرزا

دوره 15، شماره 58، تابستان 1400، صفحه 213-243

سیده مریم جزایری؛ شهریار شادی گو؛ ناهید جعفری دهکردی


2. حافظ در ادبیات غرب؛ مطالعه موردی تأثیر اشعار حافظ بر گوته

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 139-156

ناهید جعفری دهکردی؛ مریم شهریار؛ سارا فرجی


3. مقایسه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه صفوی W602 والترز(درآوردن رستم، بیژن را از چاه)

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 195-217

ناهید جعفری دهکردی؛ سارا فرجی؛ ابراهیم ترک زاده