نویسنده = علی عشقی سردهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی سه اثر داستانی منیرو روانی پور: کنیزو، کولی کنار آتش، اهل غرق

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 9-32

شهروز شهدین؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی


2. نقد و تحلیل تصویرگری از منظر رمانتیسم در غزلیات هوشنگ ابتهاج و محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 115-142

سمیه قوامی؛ ابو القاسم امیر احمدی؛ علی عشقی سردهی


3. تطبیق تصوف اسلامی و هندو در اشعار جامی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 113-135

رویا احمد امرجی؛ علی عشقی سردهی