نویسنده = ‏شمسی واقف زاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ و ادبیات پارسی بر شعر محمدرهدی جواهری

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 153-166

‏شمسی واقف زاده