نویسنده = فرانسوا یوست
تعداد مقالات: 3
1. فلسفه و نظریه های جدید در ادبیات

دوره 2، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 37-56

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی


2. مفهوم ادبیات جهان

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 33-48

فرانسوا یوست؛ علی رضا انوشیروانی


3. چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 37-60

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی